Наказ міністерства освіти, молоді та спорту України від 29.12.2011 №1561

У офіційному віснику України (єдине повне офіційне періодичне видання нормативно-правових актів України) за № 9 опублікований Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.12.2011 № 1561 “Про затвердження Положення про Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс “КОЛОСОК”.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0086-12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.12.2011 № 1561

  Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2012 р.
за № 86/20399

Про затвердження Положення про Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс “КОЛОСОК”

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 410, на виконанняДержавної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 561, з метою пошуку, підтримки талановитих школярів і популяризації природничих знань НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс “КОЛОСОК” (далі – Конкурс), що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) сприяти участі школярів загальноосвітніх навчальних закладів у Конкурсі.

4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) визначити базову організацію з проведення Конкурсу (за згодою).

5. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів і сприяти їм в організації проведення Конкурсу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Б.М. Жебровського.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Д.В. Табачник


 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України
29.12.2011 № 1561

  Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2012 р.
за № 86/20399

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс “КОЛОСОК”

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного інтерактивного учнівського природничого конкурсу “КОЛОСОК” (далі – Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться з метою наукової популяризації та пропедевтики природничих наук серед учнів, поширення та впровадження національних освітніх технологій за кордоном, аналізу та запровадження сучасних прогресивних освітніх зарубіжних технологій в Україні.

1.3. До участі у Конкурсі можуть приєднуватись освітні установи інших держав за наявності національного координатора Конкурсу.

1.4. Основними завданнями Конкурсу є:

ознайомлення підростаючого покоління з невід’ємним елементом єдиної культури – природознавством;

формування цілісного погляду на оточуючий світ, уявлень про наукову картину світу, вироблену сучасним природознавством;

розвиток мотивації учнів до вивчення дисциплін природничого циклу;

вироблення стійких навичок роботи з науково-популярними виданнями, розвиток читацьких компетентностей, дослідницьких та творчих умінь учнів;

розширення та поглиблення знань із природничих дисциплін, підтримка талановитих учнів та ініціативних учителів.

ІІ. Учасники Конкурсу

2.1. Учасниками Конкурсу є організовані групи учнів 1-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі – ЗНЗ) України та інших держав (далі – Учасники Конкурсу).

2.2. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.

2.3. Конкурс проводиться у ЗНЗ.

ІІІ. Організація, умови, строки проведення Конкурсу

3.1. Для організації Конкурсу створюється Організаційний комітет, який:

визначає правила проведення Конкурсу;

визначає дату проведення Конкурсу;

формує банк завдань Конкурсу;

налагоджує зв’язки з координаторами Конкурсу (вчителями, методистами, представниками громадських організацій) в країнах, регіонах, районах, містах та ЗНЗ;

організовує перевірку робіт Учасників Конкурсу, відзначення переможців;

оприлюднює результати Конкурсу;

проводить статистичний аналіз результатів Конкурсу;

опрацьовує зауваження щодо проведення Конкурсу та його завдань;

делегує частину своїх повноважень регіональним координаторам (або зарубіжним партнерам за умови підписання відповідної угоди);

налагоджує випуск інформаційних та науково-популярних природничих видань, журналу “КОЛОСОК”, газети “КОЛОСОЧОК” із матеріалами для підготовки до Конкурсу;

за необхідності збирає Координаційну раду для підбиття підсумків Конкурсу.

3.2. Конкурс проводиться щороку у два етапи: осінній (листопад) та весняний (квітень). Обидва етапи Конкурсу є незалежними.

Тематику завдань кожного етапу Конкурсу визначає Організаційний комітет.

Мета першого етапу Конкурсу – пропедевтика знань учнів 1-5 класів та поглиблення знань учнів 6-10 класів з біології, хімії та фізики. Для участі у Конкурсі до встановленого Організаційним комітетом терміну координатор подає заявку на участь у Міжнародному інтерактивному учнівському природничому конкурсі “КОЛОСОК” за формою згідно з додатком до цього Положення.

Мета другого етапу Конкурсу – пропедевтика знань учнів 1-5 класів та поглиблення знань учнів 6-10 класів з астрономії, географії та екології. Для участі у Конкурсі до встановленого Організаційним комітетом строку координатор подає заявку за встановленою формою.

Не менше ніж за день до початку обох етапів Конкурсу Організаційний комітет надсилає координаторам запитання для підготовки до Конкурсу та інформаційні матеріали.

Завдання Конкурсу пропонуються Учасникам Конкурсу на вибір українською та російською мовами.

Заявки приймаються на групу учнів від 10 чоловік і більше, до складу якої можуть входити представники однієї чи всіх вікових груп.

Обов’язковою умовою для участі в Конкурсі для ЗНЗ є наявність координатора проведення Конкурсу.

Координатори Конкурсу реєструються Організаційним комітетом. Діяльність координатора може охоплювати декілька ЗНЗ, усі ЗНЗ міста, району, регіону.

Для участі в Конкурсі учні реєструється у координатора ЗНЗ.

У ЗНЗ Конкурс організовує та проводить координатор разом з учителями природничих дисциплін і початкової школи. У ЗНЗ з великою кількістю Учасників Конкурсу за кожну вікову групу дітей відповідає інший координатор (учитель початкових класів, учитель природознавства, учителі фізики, хімії, біології, географії, астрономії), який (які) надсилає в Організаційний комітет спільну заявку від ЗНЗ.

Заявку на участь ЗНЗ у Конкурсі шкільні координатори передають міському (районному) координатору. До строку, вказаного Організаційним комітетом, районні та міські координатори надсилають заявку в Організаційний комітет.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Вимоги завдань першого етапу Конкурсу:

завдання формуються для учнів п’яти категорій: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 класи;

Учасникам Конкурсу пропонується 15 тестових завдань для учнів 1-2 класів та 30 тестових завдань для учнів 3-10 класів;

завдання першого етапу Конкурсу згруповані у три блоки “Фізика і техніка”, “Жива природа”, “Хімія і життя”, які можуть бути об’єднані однією спеціальною темою;

кожен блок містить 10 тестових завдань для учнів 3-10 класів, які оцінюються у 6 балів, та 5 тестових завдань для учнів 1-2 класів, які оцінюються у 12 балів;

складність завдань визначається рейтингом після перевірки робіт Учасників Конкурсу;

до кожного завдання додається п’ять варіантів відповідей, серед яких може бути декілька правильних. У завданнях для 1-2 класів може бути лише одна правильна відповідь;

вибрані відповіді Учасники Конкурсу відмічають на бланку відповідей;

відсутність відповіді оцінюється в 0 балів;

максимальна кількість балів, яку може отримати Учасник Конкурсу за роботу, – 180;

4.2. Завдання другого етапу Конкурсу:

завдання формуються для учнів п’яти категорій: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 класи;

Учасникам Конкурсу пропонується 15 тестових завдань для учнів 1-2 класів та 30 тестових завдань для учнів 3-10 класів;

завдання другого етапу Конкурсу згруповані у три блоки: “Астрономія”, “Географія”, “Екологія” (або в один залежно від визначеної спеціальної теми).

4.3. Невід’ємною частиною кожного етапу Конкурсу є творчі завдання:

щороку Оргкомітет оголошує тематику творчого завдання, яке Учасники Конкурсу виконують за бажанням;

виконані творчі завдання надсилаються на поштову (електронну) адресу Організаційного комітету в обсязі однієї друкованої сторінки (літературні конкурси) або одного аркуша (малярські конкурси);

вимоги щодо творчих завдань надаються в інформаційних матеріалах;

творчі завдання Учасники Конкурсу надсилають упродовж року. Найцікавіші матеріали щомісяця друкуються у науково-популярному природничому журналі “КОЛОСОК” (3-10 класи) та у науково-популярній природничій тематичній щотижневій газеті “КОЛОСОЧОК”(1-2 класи).

Організаційний комітет Конкурсу приймає від координаторів пропозиції щодо формування основного завдання на наступний рік. До формування банку завдань Конкурсу запрошуються досвідчені вчителі та науковці. Прізвища авторів завдань вказуються в інформаційних матеріалах.

4.4. Оргкомітет може змінювати структуру завдання. Про такі зміни Оргкомітет повідомляє координаторів не пізніше ніж за 2 місяці до проведення Конкурсу.

V. Порядок проведення Конкурсу

5.1. Підготовчий етап:

Організаційний комітет надсилає у координаційні центри матеріали, які містять дату проведення Конкурсу; інструкцію для координатора (інформаційно-пізнавальний плакат, запитання для підготовки до Конкурсу, тематику творчих завдань);

координатор поширює інформацію про Конкурс, допомагає дітям у підготовці до Конкурсу, повідомляє тематику спеціальних тем, запитання для підготовки, радить літературу для підготовки до Конкурсу, зокрема пропонує перелік статей журналу “КОЛОСОК” та матеріалів газети “КОЛОСОЧОК”.

5.2. Проведення Конкурсу в ЗНЗ:

Конкурс проводиться протягом одного дня в усіх ЗНЗ України за однаковими завданнями для даної вікової групи дітей;

координатори проведення Конкурсу в ЗНЗ отримують завдання не пізніше ніж за день до проведення Конкурсу відповідно до надісланої заявки;

координаторам Конкурсу забороняється повністю або частково оприлюднювати завдання до початку проведення Конкурсу. Конверти із завданнями відкриваються в день проведення Конкурсу в присутності Учасників Конкурсу;

Конкурс відбувається лише у ЗНЗ або іншому закладі освіти. За дотримання правил проведення Конкурсу відповідає координатор;

перед початком Конкурсу координатор проводить детальний інструктаж Учасників Конкурсу щодо заповнення бланка відповідей;

головна вимога до Учасників Конкурсу – самостійна робота над завданнями;

кожен Учасник Конкурсу отримує аркуш із завданнями та бланк відповідей, який після завершення Конкурсу віддає координатору;

Конкурс триває 75 хвилин для учнів 3-10 класів та не більше 60 хвилин для учнів 1-2 класів;

заповнені бланки відповідей та реєстраційні бланки учнів 1-10 класів шкільний координатор передає районному (міському) координатору в день проведення Конкурсу; наступного дня районний (міський) координатор надсилає матеріали на адресу Організаційного комітету.

Учасники Конкурсу та їхні батьки після завершення перевірки робіт мають право ознайомитися з експертними оцінками своїх робіт, здійсненими Організаційним комітетом;

з усіма запитаннями щодо проведення Конкурсу координатор може звернутися до Організаційного комітету.

Критеріями оцінювання Організаційним комітетом результатів Конкурсу є:

на першому етапі – сумарна кількість балів, яку набрав Учасник Конкурсу, та кількість балів, набрана в межах одного блоку;

на другому етапі Конкурсу залежно від спеціальної теми критерієм оцінювання є загальна кількість балів, яку набрав Учасник Конкурсу.

VI. Апеляція та громадський контроль

6.1. Апеляційна комісія уповноважена розглядати апеляції Учасників Конкурсу з приводу порушення процедури проведення Конкурсу та інформувати МОНмолодьспорт про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

6.2. Апеляція подається впродовж строку, вказаного Організаційним комітетом, але не пізніше трьох тижнів після оприлюднення результатів перевірки завдань Учасників Конкурсу за адресою Апеляційної комісії.

6.3. Склад Апеляційної комісії затверджує Організаційний комітет Конкурсу.

6.4. Апеляційна комісія розглядає апеляції в строк не більше трьох робочих днів, приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени Апеляційної комісії.

6.5. Висновки Апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома Учасників Конкурсу та подаються до Оргкомітету протягом двох робочих днів після завершення її роботи для прийняття остаточного рішення.

6.6. Координатори Конкурсу можуть залучати до організації Конкурсу та контролю за дотриманням правил його проведення батьків Учасників Конкурсу (за згодою). Пропозиції та зауваження батьків щодо організації та проведення Конкурсу координатор надсилає до Оргкомітету.

VII. Підбиття підсумків Конкурсу

7.1. Результати Конкурсу оприлюднюються на сайті МОНмолодьспорту та на сайті журналу «КОЛОСОК» не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.

7.2. Підсумкові звіти за результатами Конкурсу подаються до МОНмолодьспорту. Аналітичні матеріали за підсумками проведення Конкурсу публікуються в засобах масової інформації та надсилаються в обласні інститути післядипломної педагогічної освіти для обговорення на предметних методоб’єднаннях учителів природничих дисциплін.

7.3. За результатами обох етапів Конкурсу оприлюднюється рейтинг районних (міських) відділів освіти та ЗНЗ – найкращих популяризаторів природничих дисциплін. Відповідно до рейтингу районних (міських) відділів освіти та ЗНЗ – найкращих популяризаторів природничих дисциплін навчальні заклади та їх координатори щороку відзначаються грамотами.

VIIІ. Нагородження Учасників Конкурсу

8.1. Урочиста церемонія нагородження переможців першого та другого етапів Конкурсу та вчителів, які їх підготували, відбувається, як правило, на урочистих заходах, що проводяться в ЗНЗ (День знань, Свято останнього дзвоника тощо).

8.2. Кожен Учасник Конкурсу отримує сертифікат (сертифікати) Конкурсу, інформаційні матеріали Конкурсу:

сертифікатом “ЗОЛОТИЙ КОЛОСОК” нагороджуються переможці Конкурсу, які набрали понад 80 відсотків сумарної кількості балів;

сертифікатом “CРІБНИЙ КОЛОСОК” нагороджуються переможці Конкурсу, які набрали понад 67 відсотків кількості балів з окремого блоку завдань;

усі ЗНЗ отримують диски з інформаційними матеріалами Конкурсу та науково-популярними матеріалами з галузі природознавства;

координатори, які залучили до участі у Конкурсі понад 50 Учасників Конкурсу 3-10 класів, отримують безкоштовну передплату на рік на ЗНЗ Всеукраїнського природничого науково-популярного журналу для дітей “КОЛОСОК”; понад 30 Учасників Конкурсу 1-2 класів – всеукраїнської науково-популярної тематичної природничої газети для дітей “КОЛОСОЧОК” (передплата на перше півріччя поточного року- після першого етапу Конкурсу, на друге півріччя поточного року – після другого етапу Конкурсу);

для здійснення передплати координатор разом із заявкою на участь надсилає на адресу Оргкомітету заповнені передплатні абонементи на газету та/або журнал.

IX. Фінансування Конкурсу

Джерелами фінансування Конкурсу є кошти, не заборонені законодавством України.

Директор департаменту
загальноїсередньої
та дошкільної освіти
О.В. Єресько


 

  Додаток
до Положення
про Міжнародний
інтерактивний учнівський
природничий конкурс
“КОЛОСОК”

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародному інтерактивному природничому конкурсі “КОЛОСОК ”

Осінній етап Весняний етап
(потрібне підкреслити)

від ________________________________________________________________
(найменування ЗНЗ)

Просимо надіслати завдання для Учасників Конкурсу:

№ з/п   Мова Класи ЗНЗ
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
1 Кількість завдань Українська          
Російська          
2 Всього учасників Конкурсу:

Координатор
Конкурсу у ЗНЗ:____________________________________________________________________
(прізвище, ім’ я, по батькові)
Місцезнаходження ЗНЗ:
___________________________________________________________________________________
(поштовий індекс)
___________________________________________________________________________________
(область, район)
___________________________________________________________________________________
(населений пункт)
___________________________________________________________________________________
(вулиця, номер будинку)
Телефон ЗНЗ з кодом населеного пункту:________________________________________________
Домашній телефон координатора:______________________________________________________
Мобільний телефон координатора:_____________________________________________________